Realization of a bosonic antiferromagnet

by Hui Sun, Bing Yang, Han-Yi Wang, Zhao-Yu Zhou, Guo-Xian Su, Han-Ning Dai, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Wei Pan
Reference:
Realization of a bosonic antiferromagnet,
Hui Sun, Bing Yang, Han-Yi Wang, Zhao-Yu Zhou, Guo-Xian Su, Han-Ning Dai, Zhen-Sheng Yuan, Jian-Wei Pan,
Nature Physics, 17, 990-994, 2021.
Bibtex Entry:
@article{sun2021realization,

  title={Realization of a bosonic antiferromagnet},

  author={Sun, Hui and Yang, Bing and Wang, Han-Yi and Zhou, Zhao-Yu and Su, Guo-Xian and Dai, Han-Ning and Yuan, Zhen-Sheng and Pan, Jian-Wei},

  journal={Nature Physics},

  month = {Jul},

  volume={17},

  number={9},

  pages={990--994},

  year={2021},

  publisher={Nature Publishing Group},

url = {https://www.nature.com/articles/s41567-021-01277-1}

}